Regulamin

WSTĘP

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego „www.apolon.pl”, zwanego dalej „Sklepem”.

 2. Sklep www.apolon.pl jest własnością:

  FUNDACJA MEDYCYNY STYLU ŻYCIA
  Czerniowiecka 9
  02-705 Warszawa
  Polska
  NIP: 5213750259

 3. Sklep www.apolon.pl prowadzi sprzedaż towaru dla Klientów krajowych (tylko na terenie Polski) za pośrednictwem internetu oraz zleca dostawę na terenie całego kraju.

 4. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • sprzedawca – FUNDACJA MEDYCYNY STYLU ŻYCIA z oddziałem w Piasecznie, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-37-50-259, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
 • sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej.
 • klient – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 • umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta.
 • umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie na rzez Klienta usługi lub usług.
 • umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 • regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 • allegro – platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
 • materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 • grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. Z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, NIP: 779-230-84-95, REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym.
 • użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 • Zamówienia mogą składać jedynie Użytkownicy będący osobami posiadającymi zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie osoby fizyczne oraz wszystkie osoby prawne).
 • Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 • Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 • Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elemetów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, Grupy Allegro lub podmiotów powiązanych z Grupą Allegro). Sprzedawca informuje, iż spółce Grupa Allegro przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 • Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.apolon.pl.
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.apolon.pl, telefonicznie pod numerem 881 911 615 lub e-mailem wysłanym na adres: sklep@apolon.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość o otrzymaniu zamówienia przez Sklep oraz przyjęciu go do realizacji lub odrzuceniu.
 • Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszty jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów/dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 • Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

  - adresu dostawy,

  - sposobu dostawy,

  - sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego na stronach Sklepu.

 • Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzach prawdziwych, aktualnych i pełnych danych. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 • Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Użytkownika, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

 • Składając zamówienie w Sklepie Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133, poz. 882, z póź. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeks cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

 • Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 • W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia lub braku potwierdzenia zamówienia.

 • Realizacja potwierdzonego zamówienia następuje:

  - w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy,

  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze („za pobraniem”) - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę.

 • Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 • Zgodnie z formularzem zamówienia, Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

     - dostawa przez kuriera,

     - odbiór osobisty w siedzibie firmy.

  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy, w szczególnych przypadkach. W takim przypadku Klient płaci zawsze korzystniejszą dla niego cenę.

 • Koszty przesyłki pokrywa Klient. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep, opłata za dostawę zamówionych towarów może być w części lub w całości pokryta przez Sklep.

 • Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

  Sposób i czas dostawy:
  DHL Parcel Polska, przewidywany czas dostawy 24-48 h - dni robocze 

  Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą Sklepu. W takim przypadku czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, na co Klient wyraża zgodę.

 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 • Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną i tradycyjną materiałów promocyjnych Sklepu.

 

ZAPŁATA CENY

 • Płatności za nabyte w Sklepie przez Użytkownika towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 • Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian oraz do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio – od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być też ujawniane przez Sprzedawcę Grupie Allegro w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez Grupę Allegro na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a Grupą Allegro, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.
 • Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 • Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

GWARANCJE I REKLAMACJI

 • Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 • Klient zobowiązany jest, przy odbiorze paczki, sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar przez niego zamówiony nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeżeli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione, Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki oraz powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym wypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sklep u przewoźnika.
 • Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje na adres sklep@apolon.pl. Po rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Zwrot towaru może być przyjęty przez Sklep tylko wtedy gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może mieć jakichkolwiek śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania.
 • Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient.
 • Odsyłany przez Klienta produkt powinien być zabezpieczony tak, aby nie uległ zniszczeniu – produkt Sklep powinien otrzymać w takim stanie, w jakim go wysłał – tylko wtedy zwrot będzie uznany.
 • Sklep zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu pieniądze zostaną przekazane Klientowi przelewem bankowym.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Produkty przedstawione na zdjęciach (kształt, wielkość opakowania, itp.) mogą się nieznacznie różnić od produktów zamówionych i różnice te nie mogą być powodem reklamacji.

   

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  • Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
  • W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  • W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
  • Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe
  • gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
  • po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
  • w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  •  

   PRZERWY TECHNICZNE

   • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
   • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

    

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
   • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży.
   • Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
   • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowocyhc, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.
   • Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy dla Sprzedawcy sąd powszechny.